Všeobecné obchodné podmienky 

I. 

Základné ustanovenie 

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v  platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o  ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane  spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy  uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov  predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)  

email: Info@decorohome.sk
telefón: 0904 689 382
www.decorohome.sk
(ďalej len „predávajúci“)  

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi  predávajúcim a fyzickou osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len  „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej  stránke dostupnej na internetovej adrese www.decorohome.sk (ďalej len  „internetový obchod“).  

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej  zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred  ustanoveniami týchto obchodných podmienok. 

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom  jazyku. 

II. 

Informácie o tovare a cenách 

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho  hlavných vlastností sú uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu  internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej  hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak  tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou. Ceny tovaru  zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom  obchode. 

2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu  sú informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu  zmluvu ohľadom tohto tovaru. 

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s  balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a  dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípade, keď je  tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. V rámci Českej  republiky je cena vytvorená na mieru pre kupujúceho (vopred sa to oznámi  pred odoslaním)  

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa  nedohodne predávajúci s kupujúcim inak. 

III. 

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy  

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na  diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové  pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby. 

2. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi: 

• prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode, 

• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie. 

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru,  spôsob platby a doručenia. 

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť  údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci  predávajúcemu kliknutím na tlačidlo odoslať objednávku. Údaje uvedené v  objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti  objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom  formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými  podmienkami. 

5. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie  o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní  zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzatvorenie  zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky  predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky  predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky je doručené na emailovú  adresu kupujúceho. / Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci  kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú  kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie  zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky  predávajúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená potvrdením objednávky  predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho. 

6. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže  predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú  ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a  kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o 

prijatie tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v  týchto obchodných podmienkach. 

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť  objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí  objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na  telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných  podmienkach. 

8. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri  uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania,  nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto úplne zjavne  chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické  potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. 

Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle  kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka  sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade  uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho. 

IV.  

Zákaznícky účet 

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže  kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho  účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže  objednávať tovar tiež bez registrácie. 

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci  povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v  užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať.  Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú  predávajúcim považované za správne. 

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom.  Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných  na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za  prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. 

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím  osobám. 

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci  svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší  svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok. 

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný  nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a  softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a  softwérového vybavenia tretích osôb. 

V.  

Platobné podmienky a dodanie tovaru 

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej  zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi: 

• bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom  platobnej brány …., 

• dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru, 

• v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v prevádzke, • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere výdajni zásielok  …… 

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu  náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je  ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady  spojené s dodaním tovaru. 

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.  4. V prípade platby prostredníctvom platobnej brány postupuje kupujúci podľa  pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.  

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu  splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet  predávajúceho. 

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú  platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou. 7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu  účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v  prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín 

8. Tovar je kupujúcemu doručený:  

• na adresu určenú kupujúcim v objednávke 

• prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil, • osobným odberom v prevádzke predávajúceho 

9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru. 10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia  tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky  predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe  osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné  dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. 

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené  kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V  prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať  opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je  kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru,  resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať  neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne  oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o  neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu  prevziať. 

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je  priložený k dodávanému tovaru. 

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za  tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru.  Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na  kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci  povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.  

Odstúpenie od zmluvy  

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako  spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. 

2. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového  obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak  predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť  od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na  odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej  zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane  spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom  vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona o ochrane spotrebiteľa  pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie  odstúpiť od kúpnej zmluvy. 

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní 

• okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je  predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene • okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je  

predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie  niekoľkých častí,  

• okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej  zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia. 4. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o  ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od  kúpnej zmluvy: 

• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom  spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že  vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po  úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu  cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému  môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,  tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného  spotrebiteľa, 

• predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z  dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého  ochranný obal bol po dodaní porušený, 

• predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní  neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

• predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase  uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30  dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci  nemôže ovplyvniť, 

• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne  požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy,  ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov  potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas  návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo  tovary vopred neobjednal, 

• predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových  záznamov, kníh alebo počítačového softwéru predávaných v ochrannom  obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

• predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o  predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava  tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo  poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a  podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

• poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa  jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ  vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca  právo na odstúpenie od zmluvy. 

5. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej  zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných  podmienok. 

6. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na  odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od  kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu  predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci  potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára. 

7. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu  tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci  nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď  tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. 

8. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne,  najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné  prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým  spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným  spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie  náklady. 

9. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý  predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru  vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania  tovaru. 

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté  peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo  preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a  neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody  vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti  nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. 

12. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania  zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ  tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne  informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v objednávke  a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky  peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe  zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným  kupujúcim.  

VII. 

Práva z vadného plnenia 

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä  predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal: • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má  

také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré  kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy  nimi vykonávané, 

• sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku  ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, 

• tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo  predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého  vzorky alebo predlohy, 

• je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. 

2. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v  akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak  oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v  čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. 

3. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru  alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú  je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za  akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na  použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkol ak  kupujúci predávajúcemu vadu tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie  práv z chybného plnenia ani záručná doba po dobu, po ktorú nemôže  kupujúci chybný tovar užívať. 

4. Ustanovenia uvedené v predchádzajúcom odseku obchodných podmienok sa  neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola  nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým  užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo  opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z  povahy tovaru. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak pred 

prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak vadu sám kupujúci  spôsobil. 

5. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a  požadovať: 

• výmenu za nový tovar, 

• opravu tovaru, 

• primeranú zľavu z kúpnej ceny, 

• odstúpiť od zmluvy. 

6. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, 

• ak má tovar podstatnú vadu, 

• ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po  oprave, 

• pri väčšom počte chýb tovaru. 

7. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca  zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá  strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. 

8. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak  ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na  odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

9. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí  reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má  tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci  právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo  odstúpiť od zmluvy. 

10. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké  právo si zvolil. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy,  žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Nezvolí  ak kupujúci si svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva  rovnaká ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

11. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od  zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. 12. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel  alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho  vyhovieť. 

13. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný  tovar zľavnený. 

14. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je  prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania.  Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy  kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia  reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe  vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej  trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie. 

15. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v  zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava  doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému  posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená 

bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa  predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto  lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od  kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje  okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného  plnenia) predávajúcemu. 

16. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie. 17. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím  veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil. 18. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne  vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie.  Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného  mesiaca po uplynutí záručnej doby, v opačnom prípade ho súd nemusí  priznať. 

19. Voľbu spôsobu reklamácie má kupujúci. 

20. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho  za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho. 

VIII. 

Doručovanie 

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne  doručovať prostredníctvom elektronickej pošty. 

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu  uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje  kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho  zákazníckom účte alebo v objednávke.  

IX.  

Osobné údaje 

1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme  s nimi tak zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás  nebudeme iným spôsobom než za účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem  emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané obchodné oznámenia,  pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia  sa môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich  kedykoľvek jednoduchým spôsobom (zaslaním listu, emailu alebo preklikom  na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa bude na tento  účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi  zmluvnými stranami. 

2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách  ochrany osobných údajov TU.

X.  

Mimosúdne riešenie sporov 

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je  príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská  21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu  pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi  predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 

2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské  nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa:  http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia  Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení  spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a  smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského  oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti  príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo  vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o  ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku . 

XI.  

Záverečné ustanovenie  

1. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom  Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje  medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi právom  Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce  zo všeobecne záväzných právnych predpisov. 

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy  správania v zmysle ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane  spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k  obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok,  loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané  kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez  súhlasu predávajúceho. 

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov  tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v  rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového  obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho  prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo  tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť  programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a  užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým  spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom. 

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim  v elektronickej podobe a nie je prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto  ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti  predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. 

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od  zmluvy. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 14.6.2021 16:00

Príloha č. 1  

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

PREDÁVAJÚCI: 

kontaktné údaje: Miroslava Gurová

email: Info@decorohome.sk 

telefón: 0904 689 382 

www.decorohome.sk 

KUPUJÚCI: 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. 

emailová adresa spotrebiteľa ………….. 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od kúpnej zmluvy,  predmetom, ktorej bolo dodanie tovaru/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* :  ………….. 

Dátum objednania tovaru /dátum prijatia* ………….. 

Odstúpením od kúpnej zmluvy / zmluvy* spotrebiteľ vracia predávajúcemu zakúpený  tovar, pričom náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ………….. 

V………….. dňa …………..  

* Nehodiace sa prečiarknite.